نسخه نامه

میراث مکتوب - کانون های استنساخ، عناصر نسخه شناسی، رویه های فهرستنویسی، شناخت جعل و اصالت نسخه ها را می توان در کتاب 665 صفحه ای «نسخه نامه» شناخت.
فرآیند تدوین فهرست کتابخانه ها و کتاب ها از سده های 4 و 5 هجری به بعد در ایران، همانند فهرست کتابخانۀ صاحب بن عباد، فهرست کتابخانۀ فنا خسرو بویهی، فهرست الابانه فی اسماء کتاب الخزانه از ابن طاووس حلی و تألیف فهرست هایی همچون فهرست ابن ندیم، فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی در قرن های پیشین و انتشار نمونه هایی از فهرست نویسی نسخ خطی در ایران به سبک و سیاق امروزی از سال 1305 به بعد نشانۀ علاقه مندی دانشمندان و دانش پژوهان ایرانی به معرفی آثار علمی نیاکان خود و دیگر مسلمانان بوده است
.

 


اهمیت نسخه خطی نسبت به کتب چاپی، منحصر به فرد بودن، ارائۀ اطلاعاتی درباره هویت علمی دوره های مختلف، گسترۀ علمی در هر دوره، تکمیل حلقه های گمشدۀ تاریخ علم، ارائۀ اطلاعاتی دربارۀ دوره ها و سبک های هنری گذشته، ساختار زبانی و ادبی هر دوره، میزان توجه صاحبان قدرت به کتاب و نسخه آرایی و مانند آنهاست. این کتاب نیز به همین منظور از الفبای نسخه خطی و اقسام نسخه خطی، تا ساختار آن از لحاظ فیزیکی و آرایه ها و فهرست ها، تا عناصر و مشخصه های نسخه شناسی و یادداشتها و ادوار و مکاتب آرایه ها و تذهیب و کتاب آرایی و غیره را در برگرفته است.
فهرست مطالب کتاب به این قرار است:
فصل نخست ـ کلیات
فصل دوم ـ کانون های استنساخ و کتاب پردازی نسخه های خطی
فصل سوم ـ عناصر و مشخصه های نسخه شناسی
فصل چهارم ـ شیوه های معرفی و فهرستنویسی نسخه خطی
فصل پنجم ـ اصالت نسخه خطی و راه های جعل و تزویر در آن
کتابنامه
تصاویر
نمایه
نسخه نامه (کانون های استنساخ، عناصر نسخه شناسی، رویه های فهرستنویسی، شناخت جعل و اصالت نسخه ها) به کوشش حبیب الله عظیمی در 665 صفحه از سوی بنیاد پژوهشهای اسلامی در سال 96 منتشر شده است.

منبع: کانال کتاب پژوهی