از مولكول تا استعاره (نظریه نورونی زبان)

میراث مکتوب - هدف این کتاب یک پارچه سازی بینش های رایج در بسیاری رشته ها در یک نظریۀ نورونی منسجم زبانی است. ممکن است این گونه به نظر برسد که چنین تلاشی ضرورت ندارد. مگر نه این که زبان یکی از کارکردهای آشکار مغز ماست – چه چیز دیگری ممکن است باشد؟ یقیناً دیگر توانایی های انسان، مثل کنترل حرکت، شنیدن و مخصوصاً دیدن برای دهه هاست که به عنوان نظام های نورونی مورد مطالعه قرار گرفته اند.

 

اما زبان هنوز غالباً یک نظام نمادی انتزاعی در نظر گرفته می شود که هیچ ارتباطی با مغز و تجربۀ انسان ندارد. از مطالعات صوری زبان دانش پایدار فراوانی کسب شده است، اما عجیب است که هنوز مفهوم زبان ناجسمانی صحنه را ترک نکرده است.

طراحی این کتاب به گونه ای است که باید به ترتیب مطالعه شود: هر فصل فهم ایده های فصل های بعد را فراهم می سازد . اما همچنین این امکان هم وجود دارد که ابتدا به بخش هایی که بیشتر دوست دارید نگاه بیندازید و سپس تصمیم بگیرید که ادامه بدهید.

شاخص هایی به جلو و به عقب زیادی وجود دارد که در یکپارچه سازی مطالب مؤثرند. پردازش اطلاعات مضمون مرکزی این کتاب است . زبان و اندیشه به طور ذاتی مربوط به کسب اطلاعات، کاربرد اطلاعات و انتقال اطلاعات هستند.

فلدمن، جروم، از مولكول تا استعاره (نظریه نورونی زبان)،ترجمه: جهانشاه میرزا بیگی، تهران، آگاه، 454 صفحه، قطع: رقعی، بها: 500000 ریال، 1396.