شمارۀ جدید فصلنامۀ تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی (سال نهم، شماره 34، زمستان 1396) منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی به شرح زیر است:

سخن سردبیر/ سید احمد حسینی كازرونی 

داستان عشق محمود به غلام خود، اَیاز از دریچه داستان های تمثیلی با محوریت متون عرفانی/ عسكری ابراهیمی جویباری

بررسی تمثیل در دو داستان كلیله و دمنه و مرزبان نامه/ هاله اژدرنژاد ، احمد رضا یلمه ها

نگاهی به تمثیل و نماد در شعر سیمین بهبهانی/ مسعود پاكدل ، آزاده ستود

هویت بومی و منطقه ای اشعار منوچهر آتشی در محمل تمثیل/ مرضیه غزنوی ، عباسعلی وفایی ، ملك محمد فرخزاد

 رمان «هون دات»، تمثیلی از پایداری مردم ویتنام/ نازنین فرزاد ، عبدالحسین فرزاد

جلوه های تمثیل و ارسال مَثَل در شعر سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)/ رضا موسی آبادی  ، مهدی نوروز ، بتول فخراسلام 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 

مدیر مسئول: سید جعفر حمیدی

سردبیر: سید احمد حسینی كازرونی