سنت تاریخ نویسی کریمه در سده های 15 – 19 م / 9 – 13

میراث مکتوب - ایلیا زایتسف؛ سنت تاریخ نویسی کریمه در سده های 15 – 19 م / 9 – 13 ه: راه های گسترش نسخه های خطی، متون و منابع؛ مسکو، انتشارات آثار شرق فرهنگستان علوم روسیه، 304 ص، 2009، شابک: 978 – 5 – 02 – 036419.

بررسی تاریخی از جنس کارزایتسف در ارتباط با کتاب شناسی، تاریخ اسلام و نسخه های خطی فارسی ، جایگاه کریمه در تاریخ مسلمانان و اهمیتی که تاریخ نویسی کریمه دارد، اطلاعات کتاب شناختی ای که زایتسف از نسخه های آن میدهد و مقدمه ای که بر کتاب نگاشته است، ساختار گیرا و گویای کتاب که پایه و مایۀ پایان نامۀ فوق دکترایش شد و بالاخره نشان ناشری چون «آثار شرق» فرهنگستان علوم روسیه، عوامل کافی برای کشاندن هر علاقه مند به مباحث تاریخی و نسخه های خطی و تاریخی مسلمانان برای استفاده از «سنت تاریخ نویسی کریمه در سده های 15 – 19 م/ 9 -13 ه: راه های گسترش: نسخه های خطی، متون و منابع» است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ مرتضی رزم آرا که نگاهی به این کتاب دارد و در شمارۀ 167 و 168 آینۀ پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید.