انتشار شمارۀ جدید دوفصلنامۀ زبان و ادب فارسی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوفصلنامۀ زبان و ادب فارسی (سال هفتادم، شماره 236، پاييز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه تبریز منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از نشریۀ زبان و ادب فارسی به شرح زیر است:

حماسۀ عرفانی؛ از فرضیه تا واقعیت/ محمد ابراهیم پور نمین ، میرجلیل اكرمی

بررسی ابعاد استشهاد، به عنوان یك آرایه تعلیمی در منشآتِ قائم مقام، در مقایسه با گلستان سعدی/ محمدرضا بیرنگ ، جلیل تجلیل
جستاری در شناخت نوع ادبی دستورنامه و آثار آن/ سید امیر جهادی حسینی
به دوری عیسی از پیوندِ «عیشا»، «ایشا» یا «اشیا»؟ (تاملی در یك بیت از قصیده ترسائیه خاقانی)/ اكبر حیدریان ، سید جواد مرتضایی 
 تحلیل جلوه های رئالیسم در رمان شراب خام/ ابراهیم رنجبر، خدابخش اسداللهی، عسگر صلاحی ، ایمان مهری بیگدیلو  

الگوی كنش جبرگرا: استحاله شناخت متغیر انسانی در فراشناخت ازلی/ ساره زیرك ، فاطمه خزائی

تحلیل اسطوره كودك رهاشده در شاهنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ/ زهرا شیردل، ابوالقاسم رحیمی 
 
تحلیل و بررسی بازتاب قرآن كریم در كنایه های عامیانه با رویكرد بینامتنیت/ محمد غفوری فر ، علیرضا حسینی

 سوگواران سفیدپوش(بررسی ریشه سفیدپوشی در سوگواری های تاریخ بیهقی)/ خیرالله محمودی ، شهناز باصری

بررسی زمان در حكایت های كلیله ودمنه بر اساس نظریه زمان در روایت/ معصومه نظری چروده ، بهرام خشنودی ، احمدرضا نظری

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

سردبیر: میرجلیل اکرمی