نشست «نقد و بررسی کتاب ملاحظات و محاکمات 1292ق (دو لایحه در تحدید حدود ایران و عثمانی)»

میراث مکتوب - نشست «نقد و بررسی کتاب ملاحظات و محاکمات 1292ق (دو لایحه در تحدید حدود ایران و عثمانی)» روز سه شنبه 17 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

در این نشست منصور صفت گل، نصرالله صالحی، گودرز رشتیانی و کاوه بیات سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز سه شنبه 11 اردیبهشت سال جاری از ساعت 17 در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران واقع در خیابان 16 آذر برگزار خواهد شد.

پیش از این در مجلدِ ششم «مجموعۀ تاریخ ایران و عثمانی» تعدادی از رساله های تحدید حدود میرزامحبعلی خان ناظم الملک انتشار یافت. در مجلد حاضر سه نوشتۀ دیگر از او انتشار می یابد. اولی با عنوان «لایحه»، در جواب لایحۀ درویش پاشا نوشته شده است. دومی با عنوان «لاحقه» در نقد و رد سیاحتنامۀ خورشیدپاشا به رشتۀ تحریر درآمده است. سومی «تذئیل» نام دارد. این نوشتۀ کوتاه نیز ردیه ای است بر ادعاهای درویش پاشا در رسالۀ «تحدید حدود ایرانیۀ» او که در 1853/1269 قمری منتشر شده است.

دربارۀ این اثر بیشتر بدانید/ اینجا