شناخت باغ های تاریخی منطقۀ کاشان

میراث مکتوب - سلسله مقالات همایش ملی مطالعه و شناخت باغ های تاریخی منطقه کاشان به کوشش حمیدرضا جیحانی و محمدمشهدی نوش آبادی منتشر شد.

فهرست مقالات این مجموعه به شرح زیر است:

باغ تاریخی عباس آباد نطنز/ سید محمد بهشتی، سارا آلادپوش

بازشناسی الگوی معماری باغ عمارت فرح آباد مبتنی بر مطالعات تطبیقی باغ عمارت های همجوار/ احمد دانایی نیا

بازشناسی شکلی و ساختار کلی باغ کاشانی در راوند کاشان/ احمد نیازمند و علی علائی

خانۀ باغ ارباب ماشاالله منصوری؛ بازشناسی یک خانه باغ در راوند کاشان/ روح الله تعظیمی فر

باغ و عمارت تاریخی مبارک آباد ورکان/ محمد مشهدی نوش آبادی، فریبا حیدری خانمحمد، ریحانه نجفی مقدم نژاد

حوضخانۀ همایون فال؛ معرفی یک نمونۀ ارزشمند حوضخانه در منطقه فین/ محمدحسن طالبیان، پوراندوخت ارزانی

حوزۀ دشت فین کاشان؛ بستر شکل گیری ساختار زیستی، باغات و مزارع کهن/ بهرخ برومندی

نظام آبیاری و اصطلاحات کشاورزی  برزک/ سعید خیرخواه

ابعاد کالبدی میراث کشاورزی دشت کاشان با نگاهی به کوشک ها و بناهای مزارع آران و بیدگل و نوش آباد/ حمیدرضا  جیحانی، محمدعلی زاغیان، زهرا کاکشپور، وحید میرزایی گودرزی

در جست و جوی مزارع مسکون اربابی دورۀ قاجار در نیاسر/ حسین راعی

کاوش اظطراری بنای حوضخانۀ سر کوچه یخچال شهر آران و بیدگل/ رضا نوری شادمهانی، علی مولودی آرانی، سیمین دخت عسگری

جیحانی، حمیدرضا، مشهدی نوش آبادی، محمد، باغ های تاریخی منطقۀ کاشان، مجموعه مقالات همایش ملی مطالعه و شناخت باغ های تاریخی منطقۀ کاشان، کاشان، دانشگاه کاشان (مرکز پژوهشی کاشان شناسی)، شمارگان: 1000 ، بها: 300000 ریال، 1396.