انتشار شمارۀ جدید دوفصلنامۀ «بلاغت كاربردی و نقد بلاغی»

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوفصلنامۀ «بلاغت کاربردی و نقد بلاغی (سال سوم، شماره 1 (پیاپی 5)، بهار و تابستان 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور منتشر شد.

روایت «ما» و «دیگران » در شعری از الیاس علوی/ نجمه حسینی سروری ، حامد طالبی

تحلیل بلاغی مجموعه اشعار محمدعلی بهمنی بر مبنای مولفه های هنجارگریزی معنایی/ غلامرضا سالمیان، خاطره سلیمانی

بررسی مسندالیه ضمیر در اشعار شاملو/ حمید طاهری، راضیه ایمانی ، پیمان منصوری 

كیفیت هنرسازه های بلاغی در شعر علی معلم دامغانی/ نعمت الله ایران زاده، رضا بیات 

صور خیال در معلقه امروالقیس/ علی محمد پشت دار، فاطمه شكردست

كاركردهای بلاغی- هنری ضمایر اشاره «این» و «آن» در شعر حافظ/ اكبر صیادكوه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول: فاطمه جمالی

سردبیر: یحیی طالبیان