برگزاری همایش تاریخ ریاضیات دربزرگداشت پروفسور رشدی راشد

میراث مکتوب - همایش تاریخ ریاضیات در بزرگداشت پرفسور رشدی راشد چهارشنبه 19 اردیبهشت سال جاری در دانشکدۀ علوم دانشگاه تهران برگزار می شود.

در این همایش پیر کوله، عزالدین بودریوآ، سیاوش شهشهانی، حسین معصومی همدانی، محمدصادق خرازی و پرفسور رشدی راشد سخنرانی خواهند کرد.  

این همایش از ساعت 14 تا 19 در سالن در سالن شهید دهشور دانشکدۀ علوم دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.