شمارۀ 348 - 347 ماهنامۀ جهان کتاب

میراث مکتوب - شمارۀ جدید جهان کتاب (سال بیست‌وسوم. شمارۀ 1 و 2. فروردین و اردیبهشت1397) منتشر شد.
:در این شماره می خوانید
«مروارید پارسی...»/ پرویز دوائی
منگِلِه: فرشتۀ مرگ/ ایوان کلیما، ترجمۀ رضا میرچی
خاطرات و یادداشت‌های فروغی/ کاوه بیات
روزگار زیدآبادی جوان/ معصومه علی‌اکبری
بازنگری در ارزش‌های فراموش‌شده/ رامین کریمیان
دو کتاب دربارۀ زبان پهلوی؛ آموزش و دوازده متن
از آشنایی تا بیگانگی/ امیر شفقت
نامه‌هایی به شاعر/ مجدالدین کیوانی

آیین نگارش علمی و اداری/ سارا عباسی
تجربه‌ای از ترجمۀ گروهی شعر/ آزیتا بافکر
شعر ایران در دورۀ پَساجنگ (1397-1367)/ کامیار عابدی
چرا می‌گویم دیوان بهار ناقص است؟/ ناصرالدین پروین
وقتی که دیکتاتورها قلم به دست می‌گیرند/ دانیل کالدر، ترجمۀ پرتو شریعتمداری
کتمان حقیقت؛ خودفریبی روسیه/ آنتونی بیور
جوانی ژان‌ دارک/ آلفونس دولامارتین، ترجمۀ عباس آگاهی
نام‌های آثار ادبی از کجا آمده‌اند؟/ گری دِکستِر، ترجمۀ پرتو شریعتمداری
هزار و یک داستان/ زری نعیمی
معرفی کوتاه
فرزانۀ متبسم (داریوش شایگان)/ فرّخ امیرفریار
محمد صادق‌پور وجدی/ بهرام حق‌پرست
تازه‌های بازار کتاب/ فرّخ امیرفریار
درگذشتگان اسفندماه