تاریخ موسیقی خاورزمین

میراث مکتوب - این اثر گنج شایگانی است که نزدیک به شصت سال در انتظار ترجمۀ فارسی مانده بود. عنوان اصلی کتاب «تاریخ موسیقی عرب» است اما در واقع تاریخ موسیقی تمامی خاورزمین است که ایران بزرگ از سمت مشرق، و تمامی بین النهرین ، شام و حجاز را از سمت مغرب در برمی گیردو برای خاورزمین دوسمت شرقی و غربی قایل می شود.

از این رو در ترجمۀ فارسی نام «تاریخ موسیقی خاورزمین، ایران بزرگ و سرزمین های مجاور» که با متن کتاب سازگار است، انتخاب شده است.

شاید بحث دربارۀ جنبه های فراموش شده و کهن موسیقی ایران امری باشد که خود ایرانیان باید به آن بپردازند، با این همه این کتاب به گونه ای فراهم آمده است که هم نیازهای خاورشناسان و هم موسیقی دانان را ارضا کند.

هنری جورج فارمر، تاریخ موسیقی خاورزمین (ایران بزرگ و سرزمین‌های مجاور)، ترجمه:بهزاد باشی، تهران، معین، 526 صفحه، قطع: رقعی، بها: 570000 ریال، 1397.