قرآن‌های دوره تیموری، درآمدی بر نظام بصری حاکم بر نسخ خطی ایرانی

میراث مکتوب - کتاب قرآن‌های دوره تیموری، درآمدی بر نظام بصری حاکم بر نسخ خطی ایرانی منتشر شد.

قرآن های دورۀ تیموری در دو فصل تنظیم شده است: فصل اول به معرفی و توصیف برجسته‌ترین قرآن‌های تیموری محفوظ در موزۀ ملی ایران اختصاص یافته است. فصل دوم این کتاب به تدوین نظام بصری حاکم بر مجموع جزء‌های قرآنی شماره ۹۲۳۲ محفوظ در موزۀ ملی ایران اختصاص یافته و ضمن بررسی ویژگی‌های سبک‌شناختی مجموعۀ اخیر،  دربارۀ ویژگی‌ها و چگونگی صفحه‌آرایی آن نیز بحث شده و سپس با تکیه بر فرضیات معین، تذهیب های اجراشده در دو نسخه مربوط به جزء‌های ششم و هشتم این مجموعه به لحاظ بصری تحلیل شده وساختارهای پنهانی‌ای که این دو تذهیب بر اساس آنها شکل گرفته است نشان داده شده‌اند.
در پایان نیز فهرست نسخه‌های قرآنی تیموری محفوظ در بخش دوران اسلامی موزه ملی ایران همراه با پاره‌ای اصلاحات آمده است که می‌تواند نیازهای اولیه پژوهشگران این حوزه را رفع کند. این فهرست براساس فهرست اسناد و نسخ بخش دوران اسلامی موزه ملی ایران و نیز شناسنامه‌های آثاری که در محل موزه قابل دسترسی است تنظیم شده است.

کتاب قرآن های تیموری، درآمدی بر نظام بصری حاکم بر نسخ خطی ایرانی، تألیف طیبه بهشتی با قطع رقعی و شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، در ۱۱۴ صفحه، مصور، به قیمت بیست و دو هزار تومان در غرفه فرهنگستان هنر در سی و یکمین نمایشگاه بین الملی کتاب تهران در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است
.