فردوسی و روایات ملی ایران

میراث مکتوب- از سلسله مجالس علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، مجلس دوم به نام و افتخار دکتر سید محمد دبیرسیاقی فردوسی و روایات ملی ایران برگزار می شود.
هزار سال و بیش از آن روز و لحظه تاریخی می گذرد که دهقان زاده ای بزرگوار اهل طوس خراسان عزم جزم کرد تا با تکیه مآخذ، روایات بازمانده از ایران باستان را به شعر درآورد و پارسی را زنده کند. حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی که از طبع شعر برخورداری تمام داشت، حدود سی سال هدف بزرگ خود را حتی در شرایط سخت و دشوار از یاد نبُرد و به جان کوشید تا کار سترگی را که دیگران به اندازه کافی از عهده آن برنیامده بودند، خود به بهترین صورت به سرانجام مقصود رساند، آن هم در زمانه ای که از اهل دانش و فرهنگ، کمتر کسی را پروای کار شاهنامه سرایی و حفظ و نگاهبانی از روایات ملّی در اندیشه بود. 
بدین ترتیب، شاهنامه ای پدید آمد، گردآمده از میراث باستانی ایران زمین و خدای نامه ها، از گذشته های اساطیری و افسانه آمیز تا عهد تاریک و روشن ساسانیان و از آن زمان‌ تاکنون، هیچ اثری بدین ارجمندی و در جامه ای چنین آراسته و فریبا، ایرانیان را به تصویری که از گذشته باستانی خود داشته اند، راهبری نکرده است و بی هیچ گزافه، شاهنامه فردوسی، از پایه های وحدت ملی ایران در شمار است.
 
گفت و گوی علی بهرامیان و دکتر ابوالفضل خطیبی
سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ ساعت  ۵ بعد از ظهر
روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی
 
خیابان ولی عصر - سه راه زعفرانیه - خیابان شهید عارف نسب - شماره ۱۲ - باغ موقوفات دکتر محمود افشار
 
"شرکت برای عموم آزاد است"