شصت و یکمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب-1

میراث مکتوب- شصت و یکمین دیدار دوستانۀ مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1397 در مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.