کتابشناسی مطالعات مانوی (شناخت موضوعی منابع ومآخذ)

میراث مکتوب - نیاز دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به مطالعات مانوی انگیزه اصلی تدوین این اثرکوچک بوده است. کتابشناسی حاضر، ازآن رو که در آن فقط خطوط اصلی مطالعات مانوی ترسیم شده، در حقیقت، طرحی مقدماتی محسوب میشود. هدف، معرفی گزیده ای از منابع و پژوهش های اصلی در این حوزه و برآوردن فقط بخشی از نیازهای اولیه محققان ازمیان هزاران منابع و مآخذ است، اگرچه بی تردید آثار بسیاری وجود دارد که حتی از مطرح کردن برخی سرفصل ها بدان امید، صرف نظرکردیم که آن ها را در ویراست بعدی - اگر عمری باقی باشد - بگنجانیم. کتابشناسی حاضر فقط به معرفی آثار می پردازد، نه نقد و بررسی آن ها.

برای دست یازی به هدفی که این کتابشناسی به دنبال آن است، ازتوصیف های غیرضروری به شدت پرهیز شد. مقالات و تک نگاشت ها، مطابق با طرح کتاب، ذیل موضوعات مربوط به خود فهرست شده اند، مگر برخی پایان نامه ها ومقالاتی که در مجموعه مقالات منتشر شده اند، اگرچه عمده آثاراین دوگروه، خود، درجایی معین فهرست شده اند

ازاین رو، برای دست یابی به همه نوشته هایی که به معرفی موضوعی به خصوص می پردازند باید به نمایه کتابشناسی مراجعه کرد که کوشیدیم با دقت به اثر بیفزاییم تا خواننده به همه ی زوایای کتابشناسی هدایت شود. در مقابل این همه هم پوشانی، با هدف هدایت پژوهی، ازچند اثر خاص دوبار در دو فضای متفاوت نام برده شده است.

شکری فومشی، محمد، کتابشناسی مطالعات مانوی (شناخت موضوعی منابع ومآخذ)، ویرایش: اکرم دژهوست گنک، 214 صفحه، بها: 350000 ریال، 1397.