مجموعه هنر در تمدن اسلامی (مبانی نظری)

میراث مکتوب - در چند دهۀ اخیر، بحث از چیستی و چگونگی هنر اسلامی کمابیش در محافل علمی و دانشگاهی ایران مطرح بوده است. بسیاری از پژوهشگران غربی نیز از زوایا و رویکردهای فکری مختلف عنوان «هنر اسلامی» را به کار برده‌ و دربارۀ آن سخن گفته‌اند. توجه به مبانی فکری این رویکردهای مختلف اهمیت بنیادینی دارد. از سوی دیگر، با وجود اشتراکات اساسی میان هنرهای مختلف در جهان اسلام، هر یک از انواع هنر از برخی اقتضائات خاص خود نیز برخوردار است که پرداختن به آن‌ها لازمۀ بحث دقیق نظری دربارۀ هنرهاست. بر این اساس، در کتاب حاضر کوشش شده است تا در قالب سه بخش کلیِ «مبانی نظریه‌پردازی در هنر اسلامی»، «مبانی نظری هنرها در جهان اسلام» و «هنر اسلامی از رویکردهای مختلف» به این موضوع پرداخته شود.

 

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

مبانی نظریه‌پردازی در هنر اسلامی

منابع مطالعات نظری در هنر اسلامی (دکتر امیر مازیار)
روش‌شناسی شناخت هنر اسلامی (دکتر سید رضی موسوی)

مبانی نظری هنرها در جهان اسلام

مبانی نظری خوش‌نویسی در جهان اسلام (دکتر حسن بلخاری)
مبانی نظری موسیقی در جهان اسلام (کاوه خورابه)
مبانی نظری معماری در جهان اسلام (دکتر نادیه ایمانی)
مبانی نظری هنرهاي سنتي در جهان اسلام (دکتر مهدی مکی‌نژاد)

هنر اسلامی از رویکردهای مختلف

مبانی حکمی هنر و زیبایی در فلسفه اسلامی (دکتر طاهره کمالی‌زاده)
بازتاب هنر اسلامی ـ ایرانی در سفرنامه‌های جهانگردان خارجی (دکتر مریم لاری)
نظریه بیناتمدنی و هنر اسلامی (دکتر بهمن نامور مطلق)

ربیعی، هادی، مجموعه هنر در تمدن اسلامی (مبانی نظری)، 243 صفحه، قطع: وزیری، بها: 220000 ريال، 1396.