شمارۀ جدید فصلنامۀ فنون ادبی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ فنون ادبی (سال دهم، شماره 1 (پياپي 22)، بهار 1397) به صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از فنون ادبی به شرح زیر است:

روایت شناسی حكایت های كلیله و دمنه در سطح داستان با تكیه بر حكایت پادشاه و برهمنان/ معصومه نظری چروده ، امیر اسماعیل آذر، فرهاد طهماسب

بررسی روابط معنایی وابسته های خاص عددی و معدود در اشعار بیدل دهلوی/ خدابخش اسداللهی ، ولی علی منش

التزامی نو در شعر میرزا كاظم طبیب یزدی/ نازنین غفاری ، محمدصادق بصیری ، محمود مدبری

نگرشی به باروی موسیقی كناری در مثنوی معنوی بر مبنای تركیبات اشتقاقی/ پروین گلی زاده، قدرت قاسمی پور ، رضا گورویی 

سیاوش حق جو، مصطفی میردار رضایی / بررسی یكی از راه های بیگانه سازی در سبك هندی: مطالعه موردی غزل های صائب

استعاره مفهومی: نقطه تلاقی تفكر و بلاغت در قصاید ناصرخسرو/ فهیمه خراسانی ، غلامحسین غلامحسین زاده 

نجمه دری، سمیه رضایی  / «بررسی میزان هماهنگی وزن و محتوا در اشعار حكیم سنایی»

صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان

مدير مسئول و سردبیر: اسحاق طغيانی

سردبير:اسحاق طغيانی