زمجی نامه؛ حماسۀ شیعه در ادبیات

میراث مکتوب - زمجی نامه از مجموعه گنجینه نوشته های ایرانی به اهتمام حسین اسماعیلی است که انتشارات معین با همکاری انجمن ایران شناسی فرانسه منتشر کرد.

زمجی نامه دنباله منطقی ابومسلم نامه است و از دیدگاه داستانی به شرح رویدادهایی می پردازد که پس از قتل ابومسلم به وقوع پیوسته است. همان گونه که تاریخ نگاران در آثار خود پیامد این واقعه را با ثبت شورش های خونخواهانه همرزمان ابومسلم بازتاب داده اند.

داستان سرایان نیز به سبک و سیاق خود به جنبش های کینه جویانه ابومسلم به شکل ادبی و با دستاویز به خیال پرداخته اند، یکی از دستاوردهای قصه پردازان مورد نظر همین زمجی نامه است. ابومسلم نامه سراسر جنگ با مرتدان و از دین برگشتگان مروانی است. ابومسلم با دو هدف سر به شورش برمی دارد.

نخست بر انداختن رسم مذموم ناسزاگویی به امیرالمومنین(ع) در خطبه های نماز که از زمان معاویه تا بر افتادن امویان برقرار بوده و دیگر کین خواهی شهادت امام حسین(ع) در کربلاست. زمجی نامه اما حکایت انجام گرفتن این وظیفه دشوار است. احمد زمجی از نزدیک ترین یاران ابومسلم، در قالب قهرمان داستان همه کوشش خود را صرف انتقام از خارجیان نورسیده و قاتلان ابومسلم می کند.

زمجی نامه، به کوشش حسین اسماعیلی، تهران، معین با همکاری انجمن ایرانشناسی فرانسه، 676 صفحه، قطع: وزیری، بها: 650000 ریال، 1397.