انتشار تازه ترین شمارۀ جستارهای ادبی

میراث مکتوب - جدیدترین شمارۀ جستارهای ادبی (سال ۴۹، شماره ۱۹۵، ۱۳۹۵) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از جستارهای ادبی به شرح زیر است:

منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم)/ مهدی دهرامی

بینامتنیت و فزون متنیت تقلیدی و دیگرگونگی در اقتباس از شاهنامۀ فردوسی در آثار میرزا آقاخان کرمانی / مه دخت پورخالقی، علی باغدار دلگشا

خوانشی روانکاوانه از داستان کوتاه «گرگ» اثر هوشنگ گلشیری / معراج کاظمی، ناصر ملکی، بهمن فلاح

بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی استروس/ سعید عبادی جمیل، محمود رضایی دشت ارژنه، گلنار قلعه خانی

تحلیل امپراتور کلمات بر پایۀ نظریۀ فاصله زدایی کارل مانهایم / عاطفه جمالی، حسین قربانی 

اهمیت «خوانش» در تکوین روایت‌های حماسی/ تیمور مالمیر، فردین حسین پناهی

«پاچه ریخته»، ترکیبی ناشناخته در پند پیران  / محسن صادقی

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر سیّد حسین فاطمی

سردبیر: دکتر محمد تقوی