هزار واژۀ علوم انسانی

میراث مکتوب - کتاب هزار واژۀ علوم انسانی در ۲ جلد منتشر شد.

جلد اول این مجموعه شامل واژه های زیر است

آینده پژوهی

اقتصاد

باستان شناسی

جامعه شناسی

علوم سیاسی وروابط بین الملل

علوم کتابداری واطلاع رسانی

مدیریت پروژه

برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی گروه واژه گزینی

جلددوم مجموعه واژه های:

آینده پژوهی

اقتصاد

باستان شناسی

جامعه شناسی

جغرافیای سیاسی

حقوق

زبان شناسی

علوم سیاسی وروابط بین الملل

علوم کتابداری واطلاع رسانی

مدیریت پروژه

مدیریت فناوری

مطالعات زنان

برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان

گروه واژه گزینی

هزارواژۀ علوم انسانی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۷۹۰ صفحه، 540000 ریال، 1397.