شمارۀ 348 ماهنامه جهان کتاب

میراث مکتوب - جدیدترین شمارۀ ماهنامۀ جهان کتاب (سال بیست و سوم، شماره 1 – 2 پیاپی 348، فروردین و اردیبهشت 1397) منتشر شد.
مشروح مطالب این شماره از جهان کتاب به شرح زیر است:
مروارید پارسی/ پرویز دوائی
منگله: فرشته مرگ/ ایوان كلیما  مترجم: رضا میرچی
خاطرات و یادداشت های فروغی/كاوه بیات
روزگار زیدآبادی جوان/ معصومه علی اكبر  
 بازنگری در ارزش های فراموش شده/ رامین كریمیان  
دو كتاب درباره زبان پهلوی؛ آموزش و دوازده متن
دو كتاب درباره زبان پهلوی؛ آموزش و دوازده متن/ امیر شفقت
امیر شفقت / سارا عباسی   
تجربه ای از ترجمه گروهی شعر/ آزیتا بافكر   
نامه هایی به شاعر/ مجدالدین كیوانی
شعر ایران در دوره پساجنگ (1397 – 1367)/ كامیار عابدی
چرا می گویم دیوان بهار ناقص است؟/ ناصرالدین پروین
وقتی كه دیكتاتورها قلم به دست می گیرند/ دانیل كالدر  مترجم: پرتو شریعتمداری
كتمان حقیقت؛ خودفریبی روسیه/ آنتونی بیور
آنتونی بیور / آلفونس دولامارتین  مترجم: عباس آگاهی
نام های آثار ادبی از كجا آمده اند؟/ گری دسكتر  مترجم: پرتو شریعتمداری
هزار و یك داستان/ زری نعیمی
معرفی کوتاه
فرزانه متبسم/ فرخ امیرفریار
محمدصادق پوروجدی
تازه های بازار کتاب/ فرخ امیرفریار
درگذشتگان