شمارۀ جدید فصلنامۀ متن پژوهی ادبی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ متن پژوهی ادبی (شمارۀ 74 ، زمستان 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.

مشروح عناوین این شماره از فصلنامۀ متن پژوهی ادبی به شرح زیر است:

بررسی مشابهت های پری و زن جادو در منظومه های حماسی پس از شاهنامه/ رضا ستاری، سوگل خسروی

چندآوایی و چندزبانی باختینی و جلوه های آن در رمان سنگ صبور/ فرزاد بالو، مریم خواجه نوكنده

بررسی روایت شناسانه طوطی نامه/ محمدرضا حاجی آقا بابایی

تحلیل گفتمان «جدال سعدی با مدعی» با رویكرد ایدئولوژی شناختی استعاری/ اسماعیل نرماشیری

تحلیل كاربرد و ساختار صفت های اشاره، پرسشی و تعجبی در متون فارسی/ غلامرضا مستعلی پارسا ، احمد سبحانی درگاه

طرح روایات مكاشفه های صوفیه/ مهسا رون، محمد شفیع صفاری

بازخوانی غزلیات شمس از منظر كهن الگوی نَفْس در اندیشه یونگ/ بهنام صادقیان كلو

صاحب امتیاز :دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول:  عباسعلی وفایی