شمارۀ 89 میراث شهاب

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ میراث شهاب (سال بيست و سوم، شماره 3 (پياپي 89)، پاييز 1396) منتشر شد.
فهرست مطالب این شماره از میراث شهاب به شرح زیر است:     
مقالات
ملاحظات و تصحیحات/ محمدكاظم رحمتی  
شرح حال نگاری    
شرح حال خودنوشت، سفرنامه و برخی از اشعار شرف شوشتری/عبدالحسین طالعی
تاریخ وفات علمای شیعه/ ناصر الدین انصاری قمی
تصحیح متون    
ترجمه المحقق الافندی/وحید شوندی
نامه های رویانی/ علی صدرایی خویی
سرمایه ریاض: پاسخ هفت بند مولانا حسن كاشی/ ابوالفضل مرادی
كتابشناسی    
كارنامه علوم و فنون مخطوطات در ایران/ سید مصطفی مطبعه چی اصفهانی
نسخه شناسی    
كتاب شناسی و نسخه شناسی توصیفی علم الهی/ غلامرضا نقی جلال آبادی
گزارش    
تازه های نشردر حوزه تراث اسلامی - ایرانی
ترجمه    
ترجمه عربی و چكیده های مقالات (عربی)

صاحب امتياز و مدیرمسئول: سيد محمود مرعشي نجفي