اران از آغاز تا قرن دوم هجری

 منطقۀ قفقاز میراث مکتوب - به عنوان یک منطقۀ استراتژیک، دارای هویت فرهنگی و تمدنی کهن می باشد. در این میان سرزمین آلبانیای قفقاز یا اران که اکنون جمهوری آذربایجان خوانده می شود از اهمیت دوچندانی برخوردار بوده است.

 

کتاب حاضر به بررسی وضعیت اران از آغاز تا دو قرن اول هجری می پردازد. در این اثر نویسنده با رویکرد علمی و روشمند سعی دارد به  وضعیت سیاسی اران قبل از ورود اعراب و چگونگی واکنش این سرزمین در برابر مسلمانان بپردازد.

از این رو نویسنده بر آن است تا وضعیت این منطقه را بر اساس مدارک و شواهد موجود تبیین کند و گزارشی مستند از اران در دوران هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و همچنین چگونگی و روند فتح آن توسط مسلمانان و وضعیت سیاسی این سرزمین را تا قیام بابک خرمدین ارائه کند.

عزت پور، عدالت، اران از آغاز تا قرن دوم هجری، تهران، مورخان، 176 صفحه، قطع: رقعی، بها:  ۱۸۲۰۰۰ ریال، 1396.