شمارۀ 236 دوفصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوفصلنامۀ زبان و ادب فارسی (سال هفتادم، شماره 236، پاييز و زمستان 1396 ) به صاحب امتیازی دانشگاه تبریز منتشر شد.
فهرست مطالب این شماره از دوفصلنامۀ زبان و ادب فارسی به شرح زیر است:
حماسۀ عرفانی؛ از فرضیه تا واقعیت/ محمد ابراهیم پور نمین، میرجلیل اكرمی
بررسی ابعاد استشهاد، به عنوان یك آرایه تعلیمی در منشآتِ قائم مقام، در مقایسه با گلستان سعدی/ محمدرضا بیرنگ، جلیل تجلیل  
جستاری در شناخت نوع ادبی دستورنامه و آثار آن/ سید امیر جهادی حسینی
به دوری عیسی از پیوندِ «عیشا»، «ایشا» یا «اشیا»؟ (تاملی در یك بیت از قصیده ترسائیه خاقانی/ اكبر حیدریان، سید جواد مرتضایی)
تحلیل جلوه های رئالیسم در رمان شراب خام/ ابراهیم رنجبر، خدابخش اسداللهی ، عسگر صلاحی ، ایمان مهری بیگدیلو
الگوی كنش جبرگرا: استحاله شناخت متغیر انسانی در فراشناخت ازلی/ ساره زیرك ، فاطمه خزائی
تحلیل اسطوره كودك رهاشده در شاهنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ/ زهرا شیردل، ابوالقاسم رحیمی  
تحلیل و بررسی بازتاب قرآن كریم در كنایه های عامیانه با رویكرد بینامتنیت/ محمد غفوری فر، علیرضا حسینی
سوگواران سفیدپوش(بررسی ریشه سفیدپوشی در سوگواری های تاریخ بیهقی)/ خیرالله محمودی ، شهناز باصری
بررسی زمان در حكایت های كلیله ودمنه بر اساس نظریه زمان در روایت/ معصومه نظری چروده، بهرام خشنودی ، احمدرضا نظر

صاحب امتياز: دانشگاه تبريز
مدير مسئول: معاونت پژوهشی دانشگاه
سردبير:  ميرجليل اكرمی