کتاب سوم دینکرد

میراث مکتوب - تدوین کنندگان دینکرد سوم می کوشند در این کارنامه، دبستان ویژۀ خود را از حکمت اشراق بر نشان دهند، از آن رو است که نگاه اشراقی به عالم و آدم در دینکرد سوم موج می زند. در سنجش با دیگر مانده نوشته های ادب پهلوی (= فارسی میانه) ، این کارنامه بی هیچ گمان ، برجسته ترین سخنورزی های و بحث ها در باب حکمت اشراق (= فرزانش فروغ/ حکمت خسروانی) را در خود دارد.

در دید و باور تدوین کنندگان دبستان اشراقی دینکرد، همۀ هستومندان جهان، از فرودین تا فرازین ، در دو دستۀ خیر و شر جای دارند و مرتبۀ آفرینشی شان در نسبت با دوری و نزدیکی با دو بُن خیر و شر شناسایی می شود. هستومندان اهورایی، پله پله تا بن بنان خیر یا همان خیر اعلاء و در سوی مقابل، هستومندان اهریمنی، پله پله تا بن بنان شر یا شر اعلا پیوند دارند.

از هنرهای نهادی (= فضایل) و آهوان نهادی (= رذایل) گرفته تا شاهان و دولت ها و مردمی زادگان، همه و همه ، مرتبه و گامه ای از هستی دارند.

هر هستومندی در سرتاسر جهان ، مادی و مینوی ، در نظام آفرینش دارای وظیفه و خویشکاری ای الهی است که به محض هست شدن می باید گام به گام آن خویشکاری اهورایی – آفرینشی را به انجام رساند.

انرژی حرکتی این انجام وظیفه (= خویشکاری شناسی هستومندان جهان) را اهورامزدا در نهاد عالم و آدم نهاده است. همۀ هستومندان اهورایی ، از عالی تا دانی ، نیرو و انرژی خود را برابر اندازه نوشت خداوند، از همین فره اهورایی برمی گیرند و در نبرد گیهانی ، از این انرژی حرکتی نورزاد بهره می برند. زیرا همۀ هستومندان اهورایی در نبردی دیالکتیکی تا رسیدن به سر منزل مقصود درگیرند.

کتاب سوم دینکرد، پژوهش و آوانویسی بر پایۀ دینکرد مدرن: فریدون فضیلت، تهران، برسم، 1170 صفحه، قطع: رحلی، بها: 1200000 ریال، 1396.