فراخوان همایش ملی عبد الرزاق کاشانی، عز الدین محمود کاشانی و عبدالصمد نطنزی

میراث مکتوب - همایش ملی عبد الرزاق کاشانی، عز الدین محمود کاشانی و  عبدالصمد نطنزی به مناسبت هفتصدمین سال وفات برگزار می شود.  

محورهای این همایش به شرح زیر است:

1. زندگی، آثار و اندیشه های عبدالرزاق کاشانی، عزالدین محمود کاشانی و عبدالصمد نطنزی

2. نقش عبدالرزاق کاشانی در بسط و گسترش عرفان اسلامی، به ویژه عرفان نظری ابن عربی

3. نقش عبدالرزاق کاشانی در تلفیق عرفان نظری و عملی

4. بررسی تطبیقی آراء و اندیشه های عبدالرزاق و عزالدین محمود کاشانی

5.بررسی تطبیقی آراء و اندیشه های عبدالرزاق و عز الدین محمود کاشانی با دیگر عارفان جهان اسلام

6. تأثیر اندیشه های شیخ شهاب الدین سهروردی و دیگر مشایخ سهروردیه  بر منظومه عرفانی عبدالرزاق و عزالدین محمود کاشانی

7.  تأثیر عبدالرزاق کاشانی بر عارفان و تفکّر عرفانی بعد از خود؛ به ویژهداوود قیصری و بابا رکن الدین

8. تأثیر عارفان و حکیمان کاشان به ویژه عبدالرزاق و نصیرالدین  حلی کاشی بر سید حیدر آملی

9. روش شناسی تفسیر عبدالرزاق کاشانی در تأویلات

10. جایگاه عرفانی و ویژگی های سبکی و ادبی مصباح الهدایه

11. تاثیر زین الدین عبد السلام کامویی بر گسترش طریقت سهروردیه و پیر جمالیه

12.بررسی اسناد و مآخذ مربوط به زندگی و اندیشه های عبدالصمد نطنزی

13. احوال، آثار و اندیشه های عارفان عراق عجم؛ بویژه منطقه فرهنگی کاشان در قرون هفتم و هشتم

14. اوضاع فرهنگی، اجتماعی  و سیاسی کاشان در دورۀ ایلخانی

15. بررسی تاریخی و معماری مجموعۀ مسجد جامع نطنز، خانقاه و بقعۀ عبدالصمد نطنزی

16. پژوهش های نسخه شناسی مرتبط با موضوع همایش

و سایر موضوعات مرتبط

این همایش 23 و 24 آبان سال جاری برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش یکم شهریور 1397 است.

برای شرکت در این همایش اینجا را مشاهده کنید.