ویژه‌نامۀ شبه‌قاره ـ شمارۀ ۷

میراث مکتوب - هفتمین شمارۀ مجلۀ شبه‌قاره، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، به دبیری دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابستۀ فرهنگستان و مدیر گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، منتشر شد.

در بخش مقالات هفتمین شمارۀ این ویژه‌نامه عناوین ذیل دیده می‌شود: «بررسی اندیشه‌های تاریخی و ادبی شیخ ابوالفضل علامی در اکبرنامه (تاریخ گورکانیان هند)»، دکتر نورالدین نعمتی ــ محمد شیخ‌الاسلامی؛ «تحلیل انتقادی مناقب عبدالقادر گیلانی»،‌ فرخنده غفاری ـ‌ـ دکتر سعید خیرخواه برزکی ـ‌ـ دکتر محمدرضا زمان احمدی؛ «نقش خواجه عمادالدین محمود گاوان در روابط سیاسی ـ فرهنگی بهمنیان با آق‌قویونلوها»، دکتر هدی سیدحسین‌زاده؛ «زیرمتن هندی استعاره «ابرپیلگون»/ «پیل اَبروَش» در ادب فارسی»، مسعود فریامنش؛ «مثنوی صنم و برهمن (تمثیلی از زندگی‌نامۀ ملک قمی در هند)»، دکتر علی‌رضا قوجه‌زاده؛ «بررسی نقش و تأثیرگذاری زبان‌های هندی و اردو در گسترش وام‌واژه‌های فارسی در زبان انگلیسی»، فردوس آقاگل‌زاده ــ حسین داوری؛ «بررسی موسیقی کنایی در غزلیات بیدل دهلوی»، آذر دانشگر؛ «تبارشناسی انگارۀ جهان‌باشندگی انسان»، ناصر گذشته؛ «بررسی بسامدی و تطبیقی اوزان غزلیات صائب تبریزی و بیدل دهلوی»، مصطفی مرتضایی کمری ــ دکتر مهدی شریفیان؛ «سلسلۀ حکمای اشراقی در هند و پیوند آن‌ها با فقه و تصوف»، دکتر علی‌رضا ابراهیم؛ «بررسی آثار فارسی دربارۀ تأثیر زبان و ادب فارسی بر آثار ادبی قاضی نذرالاسلام»،‌دکتر فرهاد درودگریان.

منبع: فرهنگستان زبان و ادب فارسی