اولین روز همایش میراث جهانی شاهرود. بسطام. خرقان

همایش میراث جهانی شاهرود. بسطام. خرقان عصر امروز 30 خرداد کار خود را آغاز کرد.

آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی در شهر خرقان آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی در شهر خرقان
از راست: علی بلوکباشی و مجدالدین کیوانی از راست: علی بلوکباشی و مجدالدین کیوانی