همایش علمی شاهرود. بسطام. خرقان

میراث مکتوب - همایش علمی «شاهرود. بسطام. خرقان» صبح روز پنجشنبه 31 خرداد در سالن هتل قصر بسطام برگزار شد. دکتر اکبر ایرانی، دکتر علی اشرف صادقی، دکتر حسین معصومی همدانی، دکتر مجدالدین کیوانی، دکتر محمود جعفری دهقی و دکتر محمد باقری از سخنرانان این پنل علمی بودند. در این همایش همچنین از دو کتاب دستورالجمهور و مکتب عرفان خراسان رونمایی شد.