فراخوان مقاله با موضوع تذهیب

میراث مکتوب - به جهت برگزاری نمایشگاه «کنگرۀ نقش» فراخوان مقاله با موضوع تذهیب اعلام شد.

رویکردها و موضوعات پیشنهادی به شرح زیر است:

مبانی نظری و رویکردهای خوانش تذهیب

معرفی و تبیین شاخصه های مکاتب تذهیب (پیش از اسلامف قرون اولیۀ اسلامی، سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی، قاجار، معاصر)

جایگاه تذهیب ایرانی در کتاب آرایی اسلامی

بررسی تطبیقی مکاتب مهم تذهیب

ویژگی تذهیب در نسخ شاخص تاریخ کتاب آرایی

تذهیب در آثار نگارگری

تذهیب در آثار خوشنویسی

تکنیک های تذهیب

تذهیب در دیگر ممالک

آخرین مهلت ارسال چکیدۀ مقالات 31 شهریور 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات 30 مهر 1397

پژوهشگران می توانند چکیده و مقالات خود را به آدرس پست الکترونیک ketab.araie.irani@gmail.com  ارسال کنند.