خرده هايي بر وسام الخطاوي، محقق و مصحح منطق الإشارات و التنبيهات

میراث مکتوب - نوشتار پیش رو نقدی است بر آقای وسام الخطاوی كه منطق الاشارات و التنبیهات اثر ابن سینا را مورد تحقیق و تصحیح قرار داده و توسط انتشارات مطبوعات دینی به چاپ رسانده است.

نویسنده در نوشتار حاضر، مقدمه ایشان و نیز فصل نخست از نهج یكم آن كتاب را مورد مداقه و نقد و بررسی قرار داده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ طاهر وکیلی که در شمارۀ 88 آینۀ پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید.