مهرنامۀ استاد دکتر محمدجعفر یاحقی در فصلنامۀ «پاژ»

میراث مکتوب - فصلنامۀ پاژ (پیاپی 28 – سال ششم، شمارۀ چهارم، زمستان 1396) مهرنامۀ استاد دکتر محمدجعفر یاحقی منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از فصلنامۀ پاژ به شرح زیر است:

دیوان رسالت و انواع نامه های آن در تاریخ بیهقی/ محمدمهدی رکنی

درآمدی بر تاریخ زبان و ادب فارسی در شبه قارۀ هند از قرن پنجم تا دهم هجری/ سید حسین رئیس السادات

تأملی در مراثی ابن حسام خوسفی/ محمد بهنام فر – حسین زنگویی

تأثیر اندیشه های کلامی و تصوف زاهدانه غزالی در مخزن الاسرار نظامی/ مریم وافی ثانی

اندیشه های سیاسی غزالی و مخزن الاسرار/ غلامرضا حافظی

ترکیب بندی نویافته از عبدالواسع جبلی/ محمود ندیمی هرندی

روایتی تازه از یک قصیدۀ قطران تبریزی/ شهره معرفت – تهمینه عطائی کچوئی

پایگاه حجابت در دورۀ میانی اسلامی: بررسی رویدادهای مهم و توضیح اصطلاحات مرتبط/ محمد فرح زاد

یادد باد آن که/ محمدرضا خسروی

صاحب امتیاز: مؤسسۀ فرهنگی – هنری خردسرای فردوسی

مدیرمسئول و سردبیر: محمدجعفر یاحقی

مدیرعلمی: محمدرضا راشد محصل