فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در گام 49

میراث مکتوب - جلد 49 فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوی اسلامی ایران شامل نسخ از شمارۀ 1721  تا 17500 به کوشش اکرم مسعودی منتشر شد.
این مجلد از فهارس شامل 369 عنوان در 300 مجلد است که براساس شماره ردیف یا مسلسل نسخه ها که در واقع شماره بازیابی هر نسخه است تنظیم شده است.
ابتدا نام مولف براساس مستند مولفان و مشاهیر کتابخانه ملی آورده شده و ارجاعات لازم در نمایه مولفان آمده، سپس نام کتاب با استناد به متن کتاب و یا مراجعه به منابع انتخاب شده و همچنین توضیحاتی درباره محتوای کتاب شامل تعداد ابواب و فصول، تاریخ تالیف، خط، آرایه ها، یادداشتها، نوع کاغذ، آسیب ها، نوع جلد و اطلاعاتی از این قبیل به دست داده است.
پایان بخش کتاب فهرست نمایه های الفبایی مولفان، نام کتاب ها،  موضوع ها، کاتبان، محل کتابت، تاریخ کتابت، نقش مهرها و صحافان می باشد.
فهرست مذکور در 424 صفحه در سال 96 از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی تهیه و منتشر شده است.
منبع: بساتین