تذكره سعيديه

میراث مکتوب - یکی از تاریخ نگاری های محلی؛ کتاب ارزشمند تذکرۀ سعیدیه یا تاریخ میرحسن خان است. تذکرۀ سعیدیه یا تاریخ خانوادۀ میرعباسقلی خان و میرقره خان نوشتۀ سعید بن کاظم برادگاهی لنکرانی در سال 8 – 1267 ه.ق نوشته شده و دربارۀ تاریخ، جامعه شناسی، سرگذشت برخی از دانشمندان و جغرافیای منطقۀ نمین، ویلکیج، تالش، مغان، لنکران، آستارا، اسالم، کرگان رود، زووند، دریغ، اجارود، دشتوند، اولوف و بالارود به تفصیل سخن گفته و با وجود این که مختص به منطقۀ تالش است، می توان به اطلاعات و گزارش های مفصل و با ارزشی دربارۀ دیگر مناطقی که در ارتباط با تالش بوده اند، دست یافت.

سعيدبن كاظم‌بيگ برادگاهی، تذكرۀ سعيديه، به‌كوشش عدالت عزت‌پور، تهران، مورخان، قطع: رقعی، 170 صفحه، 190000 ریال، 1397.