شمارۀ جدید فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسی (شمارۀ 46، پاییز 1396) به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهي منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی به شرح زیر است:

بررسی داستان سیاوش بر اساس نظریه «آلوده انگاری» ژولیا كریستوا/ ذوالفقار علامی، فاطمه باباشاهی   
تحلیل نگرش هجویری در كشف المحجوب نسبت به مذهب تشیع/  صدیقه ایفایی، خلیل حدیدی، علی دهقان  
كنایه های تركیبی در غزلیات بیدل/ سیاوش حق جو، محسن سرمدی   
وضعیت نگارش فارسی در وب سایت های پربیننده كشور از منظر اصول ویرایش فنی/ وحید خلیلی اردلی، محمد حكیم آذر، اصغر رضاپوریان  
بررسی ارتباط ساختار و محتوا در فراداستان «میم عزیز»/ محمد محمودی، نفیسه لیاقی مطلق   
تحلیل كاركرد درون مایه های نوستالژیك در آثار داستانی جلال آل احمد/ پروین سلاجقه  
نقش «به گزینی واژگان» در كمالِ هندسی شعرِ امروز/ محمدرضا روزبه  
تحلیل هنجار گریزی و آشنایی زدایی سبكی در شعر قیصر امین پور/ سیدمهدی رحیمی، زهرا دهقانی

صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مدير مسئول: ايرج فيضی
سردبير: حسينعلي قبادی