متون ایرانی در گام چهارم

میراث مکتوب - چهارمین شمارۀ «متون ایرانی» مجموعه رساله های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دورۀ اسلامی تا پایان عصر تیموری) به کوشش جواد بشری از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در آستانۀ نشر قرار گرفت.

پس از انتشار سه شماره از کتاب وزین متون ایرانی (که سومین دفتر آن در سال 1391 منتشر شد) هم اکنون شاهد انتشار چهارمین دفتر این کتاب خواهیم بود که در دو بخش و 17 رساله متعلق به سده های پنجم یا ششم تا سدۀ نهم هجری سامان یافته است:

بخش یک: متون تصحیح شده

اختیارات منظوم/ محمدحسین سلیمانی

اسناد دعای بزرگ/ امین حق پرست

ترجمه ای کهن از وصایای پیامبر (ص) به علی (ع)/ حامد خاتمی پور

دیوان بدر جاجرمی/ عباس بگ جانی

چهل مقام/ مقامات اربعین/ معصومه امیرخانلو

چهل مقام یا مقامات اربعین/ اکبر راشدی نیا

زین المعتقد لزیل المعتقد/ احسان پورابریشم

محبوب القلوب/ زهرا معینی فرد

[از گفته های بایزید]/ زینب افضلی

تحفۀ شاهان/ احسان پورابریشم

رسالۀ شمع جمع/ امید سروری

کتاب الأسرار الجلیة فی جواب الأسئلة الصوفیة/ محمد سوری

رسالۀ قطبیه/ حمید رضایی ـ فردوس مرادی

دو مکتوب از عبدالله قطب بن محیی/ مریم دانشگر ـ منصوره اعتمادی

شهادت نامه/ وحید قنبری ننیز

بخش دو: چاپ عکسی (نسخه برگردان)

مفضل بن عمرو و کتاب التوحید منسوب به او/ مقدمه محمد کاظم رحمتی

اشراق اللاهوت (در شرح کتاب الیاقوت)/ مقدمۀ حسن انصاری