نظریۀ سیاسی غزالی

میراث مکتوب - گفتن از اندیشۀ سیاسی غزالی درگیر پیچیدگی های خاصی است. بنابر محیط زندگی، شخصیت طوفانی، زمانۀ پرآشوب، از یک سو و گسترۀ آثار حجم عظیم مطالبی که نوشته است، شهرت به عقل ستیزی و ویرانگری فلسفه در تمدن اسلامی، تعصب اشعری مسلکی اش و برخی آثار منحول. از سویی دیگر نمی توان به راحتی از اندیشۀ سیاسی غزالی سخن گفت.

 

مسائل بسیاری در حیات و اندیشۀ این فقیه جنجالی مکتوم است و چونان رازی سر به مهر ناگشوده مانده است. مواردی چون علت یا علل بحران روحی او، بازگشتش به خراسان، چرخش هایی که در اندیشه اش رخ داده است و از همه مهم تر تأثیر احتمالی غزالی بر نابودی جریان عقل گرایی در جهان اسلام، از مهم ترین موضوعاتی هستند که هنوز زنده و زایا به پیش روی محققین گشوده باقی مانده اند.

مقاله نویسان این مجموعه هریک از چشم انداز اندیشۀ سیاسی بخشی از این پرسش ها را در کانون توجه قرار داده اند.

مرادی طادی، محمدرضا، نظریۀ سیاسی غزالی (مجموعه مقالات پاترشیا کرون و دیگران)، تهران، تمدن علمی، 135 صفحه، قطع: وزیری، 165000 ریال، 1397.