سحاب نی ريزی، شاعر ناشناخته دوره بازگشت

میراث مکتوب - شیخ الاسلام سید نعیم فرزند عفیفا متخلص به سحاب از شاعران دوره بازگشت ادبی ایران است.

تنها دست نویس دیوان او در مركز دایره المعارف بزرگ اسلامی نگهداری می شود. در دیوان سحاب انواع ادبی ازجمله شعر غنایی و شاخه های آن مانند مرثیه و مدح بسیار است. سبك سحاب در مدح ها، خراسانی و در غزل ها عراقی است. او شاهان قاجاری معاصرش مانند محمدشاه و ناصرالدین شاه و برخی از شاهزادگان را می ستاید. حاكمان محلی زادگاه شاعر نیز از ستایش های او بی بهره نمانده اند. سحاب در مرثیه های خود، رخدادهای كربلا را به تصویر كشیده است؛ شمار این مرثیه ها در شعر او بسیار است و به همین سبب سحاب ازجمله شاعران آیینی به شمار می رود. در دیوان این شاعر ساقی نامه و اخوانیه، از شاخه های نوع ادب غنایی، نیز دیده می شود. گویا شاعر نی ریز در سال 1307 درگذشته است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ مختار کمیلی که در مجله متن شناسی ادب فارسی ، سال دهم، شماره 3 منتشر شده است اینجا بخوانید.