یکی از صفحات دستنویس سمک عیّار

میراث مکتوب - یکی از صفحات دستنویس سمک عیّار (در سه جلد به نشانی Ouseley 379, 380, 381) کتابخانه بادلیان دانشگاه آکسفورد، بی‌تا (سدۀ هفتم)، احتمالاً شیراز.