شمارۀ جدید فصلنامۀ مطالعات ادبيات تطبيقی

میراث مکتوب - فصلنامه مطالعات ادبيات تطبيقی (سال دوازدهم، شماره 45، بهار 1397)  منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از فصلنامۀ مطالعات ادبیات تطبیقی به شرح زیر است:

بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در شعرهای جان دان و مولانا/ نرجس توحیدی فر ، سعید اسدی

بررسی هنجارگریزی در اشعار معین بسیسو و محمدرضا شفیعی كدكنی/ محمدتقی زند وكیلی ، مرضیه قاسمیان    

تحلیل امثال و حكم عربی طوطی نامه نخشبی و تطبیق با امثال و حكم فارسی/ حسین سلطانی قدیم ، حمیدرضا فرضی 

نقد زیبایی شناسی علم بدیع با رویكردی تطبیقی بر بلاغت عرب و پارسی/ حبیب الله جدید الاسلامی ، حمیده جمال زهی كمال آبادی

بررسی تطبیقی جلوه های آسمان و اجرام آسمانی در شعر بحتری و خاقانی/ فرزانه ابوآصف

اسطوره در آثار صادق هدایت و ادگار آلن پو بر اساس رویكرد بینامتنیت/ محبوبه امتیازی ، غلامرضا هاتفی مجومرد 

بررسی تطبیقی وصف خمر در شعر اعشی و منوچهری دامغانی/ مرتضی براری رئیسی، الهه بخش گوری   

نگرشی تطبیقی به رویكرد نوستالژیك در سروده های نازك الملائكه و مهدی اخوان ثالث/ منیر زیبائی

بررسی تطبیقی شكرگزاری در قرآن كریم و بوستان سعدی/ محمدرضا ساسانی

مقایسه و بررسی رویكردهای تغزلی در اشعار ابراهیم ناجی و محمدحسین كریمی/ حسین گلی ، شاهرخ حكمت ، شهاب الدین كریمی

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت

مدير مسئول: مهدی ممتحن

سردبير: بهرام مقدادی