تصحیح بیت هایی از لامعی گرگانی

میراث مکتوب - ابوالحسن بن محمد بن اسماعیل لامعی بکرآبادی دهستانی، از پارسی گویان قرن پنجم هجری است.

تاریخ دقیق تولد و درگذشت او روشن نیست، با توجه به اشعار او می توان به گوشه هایی از زندگی او دست یافت.  بر اساس بیتی از خود (لامعی 2، ص 106، بیت 3) احتمالاً در فاصلۀ سال های 402 – 411 در بکرآباد گرگان زاده شده است. وی دست کم تا سال 460 زنده بود.

متن کامل این مقاله به قلم راضیه آبادیان که در شمارۀ 62 نامۀ فرهنگستان منتشر شده است اینجا بخوانید.