در سوگ استاد گرامی قدر دکتر خالده آفتاب

بلبل شیرین زبان و میزبان ایران رفت

میراث مکتوب - استاد گرامی قدر دکتر خالده آفتاب ( د:14ژوئیه 2018م)رئیس اسبق دانشکده لاهور برای دختران ( دانشگاه بانوان اَل. سی، لاهور) مثل میوه رسیده از درخت افتاد. ایشان را بی گمان باید در زمرۀ زنان فارسی گو به لھجه شیرین در پاکستان به شمارآورد که تمام زندگانیش ھمراه ھمسرِ خود دکترآفتاب اصغر که خودشان استاد گرانقدر ادبیات فارسی بوده اند. مثل شیفتگان زبان و تاریخ وفرھنگ درخشان ایران بسر برد. اخلاق نیک و فروتنی از دیگر ویژگی ھای اوست.
بنده نیز افتخار یکی از دانشجویان و نیازمندان ایشان در دانشکده لاهور برای دختران دارد. ایشان طوری درس می دادند که در دانشجو شوق و تشنگی آموختن بیدار می شد. ایشان در تربیت شاگردان بسیار کوشا بودند و شاگردانش در درس وی احساس نشاط می کردند.
دکتر خالده آفتاب در سال 1347ھ ش در اخذ مدرک دکتری از دانشگاه تهران نایل آمد. و عنوان پایان نامه اش «تھیه نسخ فارسی موجود در کتابخانه ھای لاھور، پاکستان و نظر انتقادی بر پاره ای از نسخ مزبور»  بود . اسمش قبلاً خالده صدیق بود که بعد از ازدواج با دکتر آفتاب اصغر به دکتر خالده آفتاب شھرت یافت. چند ماه قبل در یک تماس تلفنی در پاسخ سوالی به من گفتند که سالھا قبل یکی ازمسئول محترم مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ، اسلام آباد پایان نامه من برای چاپ کردن به توسّط مرکز گرفت ولی تاکنون چاپ نشده است . محققان باید اجازه دسترسی به این مقاله ارزشمند بیابند.
در دوران تدریس در دانشکده بعنوان سرپرست انجمن فارسی ، در دانشکده لاهور برای دختران در برگزاری برنامه ھا با اھداف علمی و ادبی سھم عمده ایفا کردند. از گزارش برنامه ھا در دوران سالهای 1973 تا 1990م معلوم می شود که جلسه ھای ادبی در ریاست مسئول محترم خانه فرھنگ ایران در لاهور و موقران ایران زمین( آقای رشید فرزانه پور وخا نم رئیس طاھره فرزانه پور و استاد اعزامی آقای بھمن حبیبی و آقای بهاء الدین اورنگ و خانم دکتر زھرا مصطفوی دختر عزیز آیت الله روح الله امام خمینی) و استادان و دانشوران پاکستان ( استاد عبدالشکور احسن؛ دکتر سید اکرم اکرام شاه؛ دکتر بشیر حسین ، رئیس بخش فارسی دانشگاه پنجاب ؛خانم دکتر ظفر، رئیس دانشکده دولتی دختران، وحدت رود، لاهور؛دکتر ظهیر احمد صدیقی؛ شیخ نوازش علی) برگزار شدند. و دانشجویان سخنرانی ھا راجع به ادبیات فارسی و مشترکات فرھنگی و ادبی ایران و پاکستان ارائه کردند و در مسابقه ھای شعرخوانی شعر حافظ و اقبال و سعدی و خسرو نیزمی خواندند.....ایشان رئیس انجمن بانوان فارسی لاهور تا چند سال پیش نیز بودند وکار های زیادی با خانم مرحوم دکتر نسرین ( استاد ادبیات فارسی و رئیس اسبق گروه فارسی و رئیس دانشکده خاورشناسی) انجام دادند
دکتر خالده آفتاب در تھیه و تالیف کتابھای درسی دوره دبستانی و پیش دانشگاهی ھمراه دکتر آفتاب اصغر و شیخ نوازش علی و دکتر معین نظامی فعالیت خاصی داشتند. ایشان در دروس دانشگاهی نیز مشاور بوده اند. مقاله های تحقیقی ایشان به ویژه در شرح احوال  و  آثار خانمھای معروف تیموریان بزرگ: گلبدن بیگم و نور جهان و حمیده بانو بیگم وغیره در مجله ھای تحقیقی ( دانش و اقبالیات وغیره) چاپ شده اند .
من ھیچوقت ایشان را ندیدم که لبخند از لبانش محو شده بود بلکه یک روحیه عجیب قانع و فروتن انسانی داشتند. مھمانان ایرانی را خیلی دوست داشتند. ھرگز فراموش نباید شدکه استاد دکتر آفتاب اصغر در طولِ عمر پر بار خود از استا دان فارسی ایرانی را ھمیشه دعوت به خانه خودشان می کردند و دکتر خالده آفتاب مثل یک میزبان خنده رو و عاشق زبان فارسی با پاکدلی و اخلا ص میھمانان فارسی گوی راپذیرائی می کردند. ایشان وجود ایرانیان فارسی گو را برای یاد کردن فارسی به نوآ موزان خیلی غنیمت می داشتند و ایرانیان نیز ھمواره ایشان رابه عنوان یک استاد خانم نرم خو؛ عارف منش ، خوش مشرب و دوستداران یاد کرده اند
دکتر قاسم صافی ، استاد دانشکده تھران می نویسد:
 «دکتر خالده آفتاب یکی از افراد فعال و استادان زبردست و فروتن زبان و ادبیات فارسی است که سالھا در دانشکده دخترانه لاھوربه تدریس زبان فارسی اشتغال داشته است وریاست انجمن فارسی این دانشکده و انجمن فارسی بانوان لاھور را بر عھده دارد....در کار ھای علمی و ادبی و تحقیق ، یار و مددگار دکتر آفتاب اصغر قرار گرفت. این خانواده زبان فارسی را نه تنھا کلید گنجھای گرانمایه معنوی خود می دانست، بلکه آن را در عصر حاضر برای بر قراری واستواری ھر گونه رابطه سیاسی، فرھنگی و اقتصادی با جھان فارسی زبان ، عامل اساسی و غیر قالب انکارتلقی می کرد که باید به منزله حافظ تاریخ و فرھنگ چندین صد ساله نیاگان خود، از آن پاسداری کنند.باشد که تلاش این دو بزرگوارو استادان دیگر ماجور حضرت حق قرار گیرد و ریشه فضیلت و شوق خدمت راستین را در تحلیل از خدمات موثر در گسترش فرھنگ و زبان فارسی قوام و دوام بخشید
رنج آور است این که یک گوهردرخشان مثل آفتاب عالمتاب و بلبل شیرین زبان فارسی از گنجینه ادبیات فارسی گم شد. درگذشت ایشان یک ضایعه جبران ناپذیر است. من از خدای بزرگوار برای مغفرت روحشان و عزت وام درآن جھان آرزو و دعا می کنم.
انجم طاهره