نسخه خوانی 11

میراث مکتوب - نویسنده در نوشتار حاضر در قالب دهمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:

دفاع از شریعت در دیوانی از دورۀ صفوی

وقف نامه نسخه ای از من لایحضرالفقیه در قزوین

سندی از دورۀ افشاریه

سکۀ نادرشاهی

خدای تعالی چنگیز خان را قوت داد

آلت دورنما و سمعک (عینک گوش) در اصفهان صفوی ساخته فرنگیان

شیخ حر عاملی و استفاده از بیتی فارسی در متن عربی

از قانون مسعودی ابوریحان بیرونی تا قانون ناصری میرزا نجم الملک غفاری اصفهانی

متن کامل این مقاله به قلم رسول جعفریان که در شمارۀ 170 آینۀ پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید.