ارزش شاهنامه در گزارش سقوط هپتالیان

میراث مکتوب - در سایۀ خطر دشمن مشهور غربی و شهرت جنگ های ایران و روم، دربارۀ بحران هایی که دشمنان شرقی ساسانیان به راه می انداختند کمتر سخن به میان آمده است. همسایگان شرقی ایران در عصر اشکانی و ساسانی مزاحمت های فراوانی برای این دو سلسله پیش آوردند. دولت مقتدر کوشان که، در عصر اشکانی و اوایل عصر ساسانی مرزهای شرقی ایران را تهدید می کرد سرانجام، در زمان شاپور بزرگ به انقیاد ایران درآمد.

متن کامل این مقاله که در شمارۀ 62 نامۀ فرهنگستان منتشر شده است اینجا بخوانید.