انتشار شمارۀ جدید فصلنامۀ زبان و کتیبه

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ زبان و کتیبه (سال دوم، شمارۀ اول، بهار 1397) به مدیرمسئولی شیما جعفری دهقی منتشر شد.

فهرست عناوین این شماره از فصلنامۀ تخصصی زبان و کتیبه به شرح زیر است:

فیروز بهرام/ علی اشرف صادقی

هلموت هومباخ، اوستاشناس و ایران شناسی عالیقدر/ محمود جعفری دهقی

زبان های البرز/ حبیب برجیان

دربارۀ واژۀ اوستایی vīuuīse (وندیداد 2 بند 4)/ چنگیز مولایی

چشم خرد : تاریخچۀ یک تعبیر باستانی/ سید احمدرضا قائم مقامی، لیلا ورهرام

مدیرمسئول: شیما جعفری دهقی

سردبیر: محمود جعفری دهقی