شمارۀ 99 – 100 وقف میراث جاویدان

میراث مکتوب - شمارۀ 99 – 100 وقف میراث جاویدان (سال بیست و پنجم، پاییز و زمستان 1396) منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از وقف میراث جاویدان به شرح زیر است:

بیانات مقام معظم رهبری در دیداذر مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه

گفتگو با رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه

فقه و حقوق

استفتاء

بررسی شیوه های تصحیح و تنفیذ وقف سلاطین و منسوبین به آنان

بررسی شیوه های تصحیح و تنفیذ وقف سلاطین و منسوبین به آنان

بررسی صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی موقوفات عام

بررسی تسری حکم ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف به موقوفات زرتشیان ایران

بخش سوم: فرهنگ و تمدن

بازخوانی وقف نامۀ امامزاده باب المراد و کارکرد اجتماعی آن

اصلاح نامۀ وقف

آشنایی با واقفان بزرگ

نگاهی به وقف نامۀ مدرسۀ امامیۀ شیراز (2)

معرفی کتاب «ادبیات وقف نامه های شیعی» و «رسائل فی الوقف»