شمارۀ جدید كاوش نامه زبان و ادبیات فارسی

میراث مکتوب - نشریه كاوش نامه زبان و ادبیات فارسی (سال هجدهم، شماره 35، پاییز و زمستان 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه یزد منتشر شد.
فهرست مطالب این شماره از کاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی به شرح زیر است:
استعاره مفهومی؛ الگوی ادراكی تجربه عرفانی سهروردی در «عقل سرخ»/ نعمت الله پناهی
مؤلفه های متون سکر در متون عرفانی/ بهروز سلطانی، محمدکاظم یوسف پور
 جلوه های گوناگون تكرار در رباعیات مولانا/ سعاد سواری، دكتر محمدرضا صالحی مازندرانی، دكتر پروین گلی زاده
 ابوعلی رودباری: عارف جوانمرد/ امیرحسین مدنی
 تقابل زیست جهان «سوژه» در چند داستان مدرن و پسامدرن فارسی/ فرزاد كریمی، دكتر سعید حسام پور
تحلیل و مقایسۀ پیرنگ خسرو و شیرین نظامی و یوسف و زلیخای جامی/ عباس تابان فرد، دكتر سكینه رسمی
نمیرد همیشه.../ محمدحسن جلالیان چالشتری
بی بی منجمه، بیجه منجمه و نهانی هروی/  محمدرضا نجاریان، ندا حاتم پور 

 

صاحب امتیاز: دانشگاه یزد

مدیر مسئول:  محمدكاظم مهتدیانی

سردبیر: مهدی ملك ثابت