کتاب شناسی انتقادی اوراد سیدعلی همدانی

میراث مکتوب - نسخ خطی متعددی از اوراد فتحیۀ سیدعلی همدانی و شروح و گزیده های آن در ایران وجود دارد که محققان فقط یک نسخه اوراد فتحیه، دو نسخه رسالۀ الاوراد و یک نسخۀ اسناد اوراد فتحیه اشاره کرده اند.

در حالی که تاکنون، سه نسخه از اوراد فتحیه، پنج نسخه از نسخۀ الاوراد، پنج نسخه از شرح جعفری، چهار نسخه از شروح دیگر اوراد فتحیه، چهار نسخه از گزیده اوراد فتحیه و هفت نسخۀ  ناشناس دیگر از اوراد سید شناسایی شده که مجموعاً 28 نسخه است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ هادی بیدکی در شمارۀ 170 آینۀ پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید.