شمارۀ 47 و 48 فصلنامۀ دریچه

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ دریچه (سال سیزدهم، شمارۀ 47 و 48، تابستان 1397) منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از دریچه به شرح زیر است:

چرا اقتصاد ایران به چنین روزی افتاد/ حسین ملایی

زبان به مثابۀ توسعه/ محسن رنانی

چرا ملت ها شکست می خورند/ دکتر علی زارع

نقدی بر برنامه ها و سیاست های کلان کشور در زمینۀ کشاورزی، آب  و محیط زیست/ لطف الله ضیائی

در آرزوی لعل شدن/ مهدی فیروزیان

منار جُم جُم/ جمشید سروشیار

در بنیاد شاهنامه چه می گذشت/ دکتر نغمه دادور

برخوان شاهنامه/ سید محمدرضا ابن الرسول

پیشنهاد احیای یک سنت علمی/ بهمن بنی هاشمی

دقیقه ها، برخی ابیات تأمل برانگیز حافظ/ دکتر اصغر دادبه

غث و سمین دربارۀ افصح المتکلمین/ جویا جهانبخش

در حاشیۀ شرح شوق/ دکتر محمدرضا ضیاء

موزۀ هرکس به قدر پای اوست/ دکتر گلپر نصری

نقدی گذرا بر خُفی علایی/ دکتر سید حسین رضوی برقعی

گونه شناسی صنوبر در شعر فارسی/ شهاب رویانیان

«صادق» عاشق، عاشق صادق/ دکتر مجدالدین کیوانی

نارسیده ترنج/ عاطفه طهماسبی

واکاوی یک سند: نامۀ علی سامی به رومی گریشمن/ رضا موسوی طبری

از عطرها، از رنگ ها، از هرچه می بینیم/ فاطمه سالاروند

پلو گوشت/ اسما حسینی مقدم